Dėl nepriklausomų kandidatų atrankos į akcinės bendrovės „Kiaulių veislininkystė“ valdybą

Posted by on November 18, 2016 in Informaciniai pranešimai | Comments Off

Skelbimas DĖL nepriklausomų KANDIDATŲ atrankos Į AB „KIAULIŲ VEISLININKYSTĖ“ VALDYBĄ

AB „Kiaulių veislininkystė“, įmonės kodas 303212036, įregistruota Juridinių asmenų registre, buveinė – Jadvimpolio k. 1, Baisogalos sen., Radviliškio r. sav., skelbia 2 nepriklausomų kandidatų (1 turintį ūkio šakos, kurioje veikia Bendrovė, žinių ir 1 turintį kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje) į Bendrovės valdybos narius atranką. Nepriklausomi kandidatai į Bendrovės valdybos narius renkami 4 metų laikotarpiui. Atrankos būdas – pokalbis.

Informacijaskelbiama AB „Kiaulių veislininkystė“ interneto svetainėje: http:www.kiauliuveislininkyste.lt informacinių pranešimų puslapyje. Informacija apie Bendrovę skelbiama Valstybės valdomų įmonių valdymo koordinavimo centro interneto svetainėje http://vkc.turtas.lt/imones/ab–kiauliu-veislininkyste-.

Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės valdybos narius (toliau – kandidatai), turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. Kiekvienas kandidatas turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. teisės aktų nustatyta tvarka kandidatui neatimta ir neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas, į kurias pretenduoja kandidatas, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

1.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

1.4. būti nepriekaištingos reputacijos;

1.5. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės valdomų bendrovių ir Bendrovės veiklą;

1.6. gali skirti laiko darbui Bendrovės valdyboje ir įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką;

1.7. gebėti analitiškai mąstyti, aiškiai perteikti mintis bei teikti konstruktyvius pasiūlymus;

1.8. įsipareigoti Bendrovės atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai, būti lojaliam ir laikytis konfidencialumo, vengti situacijos, kai jo privatūs interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Bendrovės interesams, nepainioti Bendrovės turto su savo turtu arba nenaudoti jo ar informacijos, kurią jis gauna ar gaus būdamas Bendrovės valdybos nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui;

2. Pirmas kandidatas, pretenduojantis į Bendrovės valdybos narius, turi turėti ūkio šakos, kurioje veikia Bendrovė, žinių.

3. Antras kandidatas, pretenduojantis į Bendrovės valdybos narius, turi turėti kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje.

4. Kiekvienas kandidatas, pretenduojantis į Bendrovėsvaldybos narius, turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

4.1. kandidatas negali būti Bendrovės ir susijusios bendrovės vadovas ir (ar) darbuotojas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

4.2. kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš Bendrovės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

4.3. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise Bendrovės, į kurią pretenduoja, ar su ja susijusios bendrovės akcijų, suteikiančių daugiau kaip 5 procentus visų balsų, ir negali būti tokio akcininko atstovu;

4.4. kandidatas neturi turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su Bendrove, į kurią pretenduoja, ir su susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas, kolegialaus organo narys. Turintis verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris gauna ne mažiau nei 20 proc. savo metinių pajamų iš valstybės valdomos bendrovės ar susijusios bendrovės (įskaitant pajamas, gautas už finansines, teisines, konsultacines paslaugas, išskyrus pajamas už atliekamas kolegialaus organo nario pareigas);

4.5. kandidatas negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu, darbuotoju;

4.6. kandidatas neturi būti ėjęs Bendrovės, į kurią pretenduoja, kolegialaus organo nario pareigų du iš eilės įstatuose numatytus įgaliojimų laikotarpius;

4.7. kandidatas neturi būti valstybei atstovaujančios institucijos, kuri yra Bendrovės, į kurios valdybą pretenduoja kandidatas, akcijų valdytoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

4.8. kandidatas negali būti 3 ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje;

4.9. neturi būti kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas.

Kandidatai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1) Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija, užpildyta pagal 1 priede pateiktą formą;

2) Kandidato nepriklausomumo deklaracija, užpildyta pagal 2 priede pateiktą formą;

3) kandidato gyvenimo aprašymas (CV) (pagal Europass);

4) kandidato tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

5) aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;

6) kiti reikalingi pateikti dokumentai, kurie patvirtina atitiktį pirmiau nurodytiems pirmo, antro kandidato bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams (papildomi dokumentai):

6.1. pirmam kandidatui darbo arba ūkinės komercinės veiklos vykdymo atitinkamoje ūkio šakoje ar joje veikiančiame juridiniame asmenyje patirties įrodymo dokumentai ar jų kopijos, ir (arba) aukštojo atitinkamos srities ir krypties išsilavinimo, susijusio su aktualios ūkio šakos sritimi, patvirtinimo dokumentai ar jų kopijos;

6.2. antram kandidatui 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, darbo strateginio planavimo arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo patirties įrodymo dokumentai ar jų kopijos.

Kandidatai dokumentus Bendrovei pateikia per 20 dienų nuo šios atrankos paskelbimo Bendrovės http://www.kiauliuveislininkyste.lt ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos http://www.zum.ltinterneto svetainėse.

Kandidatai dokumentus Bendrovei gali pateikti šiuo adresu: Jadvimpolio k.1, Baisogalos sen. Radviliškio r. sav., toliau nurodytais būdais:

1) asmeniškai (dokumentų kopijas (su savimi turėti dokumentų originalus arba juos bus prašoma pateikti jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju); dokumentai priimami referentės-apskaitininkės kabinete;

arba

2) paštu registruotu laišku (dokumentų kopijas, dokumentų originalus bus prašoma pateikti jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju), adresu: Jadvimpolio k. 1, LT-82328, Baisogalos sen., Radviliškio r. sav.;

arba

3) elektroniniu paštu – kiauliuveislininkyste@kiauliuveislininkyste.lt, patvirtinus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.

Kontaktinis asmuo – Stanislovas Rimkevičius, direktorius, 8 422 60512; 8 685 67510, el. p. stanislovas@kiauliuveislininkyste.lt.

Kontaktinį asmenį pavaduojantis asmuo – Dalia Klusienė, referentė, tel. 8 422 60512, el p. kiauliuveislininkystė@kiauliuveislininkyste.lt.

Dokumentai asmeniškai priimami: darbo dienomis nuo 8.00 valandos iki 17.00 valandos.

Skelbimas galioja ir dokumentus galima teikti iki 2017 m. kovo 28 dienos.

PRIEDAI:

1 priedas. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija;

2 priedas. Kandidato nepriklausomumo deklaracija.

1 priedas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2017 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 3D-126

KANDIDATO PRAŠYMAS DALYVAUTI ATRANKOJE IR SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

__________________

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

Aš,_____________________________________________________, prašau leisti dalyvauti

(vardas ir pavardė)

_______________________________________________________________(toliau – Bendrovė),

(valstybės valdomos bendrovės pavadinimas, teisinė forma, įmonės kodas)

buveinės adresas ________________________, kolegialaus valdymo organo narių atrankoje į nepriklausomo valdybos __________________________________________ nario vietą.

(pirmo, antro)

1. Ar esate kaip fizinis asmuo įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai padarymo ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą?

TAIP

NE

(pažymėkite kryželiu)

2. Ar turite aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą? Jei taip, pateikite tai įrodančio dokumento kopiją.

TAIP

NE

(pažymėkite kryželiu)

3. Ar jums teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas, į kurias kandidatuojate, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas?

TAIP

NE

(pažymėkite kryželiu)

4. Ar per pastaruosius 5 metus nebuvote atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo?

TAIP

NE

(pažymėkite kryželiu)

5. Ar esate nepriekaištingos reputacijos?

TAIP

NE

(pažymėkite kryželiu)

6. Ar išmanote Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės valdomų bendrovių ir Bendrovės veiklą?

TAIP

NE

(pažymėkite kryželiu)

7. Ar skirsite laiko darbui Bendrovės valdyboje ir įsigilinsite į Bendrovės veiklos specifiką?

TAIP

NE

(pažymėkite kryželiu)

8. Ar gebate analitiškai mąstyti, aiškiai perteikti mintis bei teikti konstruktyvius pasiūlymus?

TAIP

NE

(pažymėkite kryželiu)

9. Ar turite ūkio šakos, kurioje veikia Bendrovė, žinių arba kompetencijos strateginio planavimo ir valdymo srityje? Žinias apie ūkio šaką, kurioje veikia Bendrovė, patvirtina darbo arba ūkinės komercinės veiklos vykdymo atitinkamoje ūkio šakoje ar joje veikiančiame juridiniame asmenyje patirtis, taip pat aukštasis ar jam prilygintas atitinkamos srities ir krypties išsilavinimas, susijęs su aktualios ūkio šakos sritimi. Kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje patvirtina 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, darbo strateginio planavimo arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo patirtis.

Jei taip, pateikite tai įrodančių dokumentų kopijas.

TAIP

NE

(pažymėkite kryželiu)

10. Ar įsipareigojate Bendrovės atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai, būti lojaliu ir laikytis konfidencialumo, vengti situacijos, kai Jūsų privatūs interesai prieštarautų Bendrovės interesams, nepainioti Bendrovės turto su savo turtu arba nenaudoti jo ar informacijos, kurią Jūs gausite būdamas Bendrovės valdybos nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui?

TAIP

NE

(pažymėkite kryželiu)

Pranešimus, susijusius su atrankos vykdymu ir rezultatais, prašau siųsti toliau nurodytais kontaktais:

El. p. adresas:

Mob. tel.

Kandidatas _______________________ ____________ 20___m. ___________ ____ d.

(vardas ir pavardė) (parašas) (data)

2 priedas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2017 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 3D-126

KANDIDATO NEPRIKLAUSOMUMO DEKLARACIJA

1. Kandidatas

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

2. Valstybės valdoma bendrovė, į kurios valdybą kandidatuojama __________

______________________________________________________________(toliau – Bendrovė).

3. Ar Jūsų dalyvavimas atrankoje užimti šios deklaracijos 2 punkte nurodytos Bendrovės valdybos nario pareigas nesukelia interesų konflikto?

(jeigu taip – nurodykite tokį fizinį ar juridinį asmenį, fizinio asmens (-ų) pareigas, vardą (-us) ir pavardę (-es), dėl kurio (-ių) gali kilti interesų konfliktas, ir to priežastis)

4. Ar esate Bendrovės ar susijusios bendrovės vadovas ir (ar) darbuotojas, ar per paskutinius 3 metus ėjote tokias pareigas?

TAIP

NE

(pažymėkite kryželiu)

5. Ar gaunate, ar per paskutinius 3 metus esate gavęs atlyginimą iš Bendrovės, į kurią pretenduojate, ir susijusios bendrovės, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas?

TAIP

NE

(pažymėkite kryželiu)

6. Ar turite nuosavybės teise Bendrovės, į kurią pretenduojate, ar su ja susijusios bendrovės akcijų, suteikiančių daugiau kaip 5 procentus visų balsų, ar esate tokio akcininko atstovas?

TAIP

NE

(pažymėkite kryželiu)

7. Ar turite, ar per praėjusius 3 metus turėjote verslo ryšių su Bendrove, į kurią pretenduojate, ir su susijusia bendrove tiesiogiai, ar kaip turinčio tokius ryšius subjekto partneris, akcininkas, vadovas, kolegialaus organo narys? Turintis verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris gauna ne mažiau nei 20 proc. savo metinių pajamų iš Bendrovės ar susijusios bendrovės (įskaitant pajamas gautas už finansines, teisines, konsultacines paslaugas, išskyrus pajamas už atliekamas kolegialaus organo nario pareigas).

TAIP

NE

(pažymėkite kryželiu)

8. Ar esate, ar per paskutinius 3 metus buvote audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Bendrovės, į kurią pretenduojate, ir susijusios bendrovės auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu, darbuotoju?

TAIP

NE

(pažymėkite kryželiu)

9. Ar ėjote Bendrovės, į kurią pretenduojate, kolegialaus organo nario pareigas du iš eilės įstatuose numatytus įgaliojimų laikotarpius?

TAIP

NE

(pažymėkite kryželiu)

10. Ar esate Žemės ūkio ministerijos darbuotojas, ar per paskutinius 3 metus ėjote tokias pareigas?

TAIP

NE

(pažymėkite kryželiu)

11. Ar esate 3 ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje?

TAIP

NE

(pažymėkite kryželiu)

12. Ar yra kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti Jūsų ir Bendrovės interesų konfliktas?

TAIP

NE

(pažymėkite kryželiu)

Kandidatas _______________________ ____________ 20___m. __________ ___ d.

(vardas ir pavardė) (parašas) (data)