Įstatai

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Akcinė bendrovė „Kiaulių veislininkystė“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

2. Bendrovė, vykdydama veiklą, laikosi Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“, ir Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nuostatų.

3. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.

4. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.

5. Bendrovės finansiniai metai yra laikomi kalendoriniai metai (sausio 1 d.–gruodžio 31 d.).

6. Bendrovė turi savo antspaudą ir jį naudoja.

7. Bendrovės turtą nuosavybės teise valdo, naudoja ir disponuoja juo pati Bendrovė.

2. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAI

8. Bendrovės veiklos tikslai yra:

8.1. plėtoti Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamą ūkinę-komercinę veiklą;

8.2. siekti pelningos veiklos;

8.3. kurti ir išsaugoti gerą Bendrovės įvaizdį;

8.4. siekti akcininkų Bendrovei perduoto turto bei Bendrovės veiklos metu sukaupto turto efektyvaus panaudojimo;

8.5. siekti kitų turtinių ir neturtinių Bendrovės akcininkų interesų įgyvendinimo.

9. Pagrindinis Bendrovės veiklos objektas yra veislinių kiaulių produktyvumo kontrolė, veislinių kiaulių kontrolinis penėjimas, kontrolinis skerdimas ir skerdenų vertinimas, veislininkystės apskaitos tvarkymas.

10. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Bendrovės veiklos tikslams, šiems įstatams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.

11. Užsiimti ūkine komercine veikla, kuriai yra reikalinga licencija ar leidimas, Bendrovė gali tik gavusi atitinkamą licenciją ar leidimą.

3. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR AKCININKŲ TEISĖS

12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 658 256,25 Eur (vienas milijonas šeši šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt šeši eurai 25 ct). Valstybei priklausanti kapitalo dalis – 1 640 852,48 Eur (vienas milijonas šeši šimtai keturiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt du eurai 48 ct) arba 98,95 proc. viso Bendrovės įstatinio kapitalo, kitiems akcininkams priklausanti kapitalo dalis – 17 403,77 Eur (septyniolika tūkstančių keturi šimtai trys eurai 77 ct) arba 1,05 proc. viso Bendrovės įstatinio kapitalo.

13. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 5 718 125 (penkis milijonus septynis šimtus aštuoniolika tūkstančių vieną šimtą dvidešimt penkias) paprastąsias vardines akcijas.

14. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 0,29 Eur (dvidešimt devyni euro centai).

15. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko sąskaitų tvarkytojas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turiniam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

17. Bendrovės akcininkų turtines ir neturtines teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

18. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis gali būti padidintas ir sumažintas Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

19. Valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

4. BENDROVĖS VALDYMAS

20. Bendrovės organai yra:

20.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

20.2. kolegialus Bendrovės valdymo organas – valdyba;

20.3. vienasmenis Bendrovės valdymo organas – Bendrovės vadovas (direktorius);

20.4. kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba – Bendrovėje nesudaromas.

21. Bendrovės organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat vadovautis Bendrovės įstatais.

22. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės vadovo pareigas ar valdybos narius privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir kitais su Bendrove susijusiais juridiniais asmenimis.

23. Bendrovės organai privalo užtikrinti, kad Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti būtų renkamas atestuotas auditorius ar audito įmonė ir nebūtų pažeidžiami Lietuvos Respublikos audito įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai.

5. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

24. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas.

25. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

26. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

27. Visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius nerenkamas.

28. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti protokoluojamas.

29. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra 5-oji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba 5-oji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

6. BENDROVĖS VALDYBA

30. Bendrovės valdybą sudaro 6 (šeši) nariai. Valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 (ketveriems) metams Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

31. Ne mažiau kaip 3 Bendrovės valdybos nariai turi atitikti Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atrankos aprašas), nustatytus nepriklausomumo kriterijus.

32. Bendrovės valdybos darbo tvarką nustato valdybos priimtas jos darbo reglamentas.

33. Bendrovės valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

34. Bendrovės valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti Bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybę susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

35. Bendrovės valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo.

36. Bendrovės valdybos narys turi:

36.1. atitikti Atrankos apraše nustatytus bendruosius reikalavimus:

36.1.1. turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

36.1.2. Bendrovės valdybos nariui neatimta ir neapribota teisė eiti valdybos nario pareigas ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

36.1.3. Bendrovės valdybos narys per pastaruosius 5 metus nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

36.1.4. Bendrovės valdybos narys nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso Bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas;

36.2. turėti bent vieną iš Atrankos apraše nurodytų kompetencijų:

36.2.1. kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje;

36.2.2. kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje;

36.2.3. ūkio šakos, kurioje veikia Bendrovė, žinių;

36.2.4. kitas kompetencijas (pvz., teisės, vadybos, žmogiškųjų išteklių valdymo srityse).

37. Bendrovės valdybos nariu negali būti renkamas fizinis asmuo, dėl kurio gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas, taip pat asmuo kurio atliekamos funkcijos susijusios su ūkio sektoriaus šakos, kurioje veikia Bendrovė, politikos formavimu, taip pat politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, ar asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti valdybos nario pareigų.

38. Bendrovės valdyba ar jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui. Kai Bendrovės įstatai keičiami dėl valdybos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidinimo, naujai išrinkti valdybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos, tokiu atveju sprendimo pakeisti įstatus priėmimas ir naujų valdybos narių rinkimas gali vykti tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo darbotvarkėje.

39. Bendrovės valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą Bendrovės valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

40. Už veiklą Bendrovės valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir (ar) kitas atlygis vadovaujantis Aprašu ir visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyta tvarka.

41. Bendrovės valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Bendrovę.

42. Bendrovės valdyba Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sprendimus turi teisę priimti be Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo.

43. Valdybos kompetencija, sprendimų priėmimo tvarka, atsakomybė, taip pat jos narių teisės ir pareigos ir atsakomybė nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme, Apraše, Atrankos apraše ir kituose teisės aktuose.

7. BENDROVĖS VADOVAS

44. Bendrovės vadovas – direktorius – yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

45. Bendrovės vadovu gali būti renkamas tik fizinis asmuo.

46. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktų reikalavimus negali eiti tokių pareigų.

47. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį bei skiria nuobaudas Bendrovės valdyba.

48. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.

49. Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sandorius Bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra Bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.

50. Bendrovės vadovo kompetencija, teisės ir pareigos, atsakomybė, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme, Apraše ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

51. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

8. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR SIUNTIMO TVARKA

52. Visi vieši Bendrovės pranešimai skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.

53. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siuniami registruotu laišku, laišku, įteikiami pasirašytinai arba perduodami elektorinių ryšių priemonėmis.

54. Akcininkams pranešimai yra siuniami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
55. Už Bendrovės pranešimų tinkamą paskelbimą, siuntimą ir įteikimą laiku atsakingas Benrovės vadovas.

9. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

56. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotino akcininkų susirinkimo protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimų sprendimai, akcininkų sąrašo, valdybos narių sąrašo, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal teisės aktus, taip pat valdybos posėdžių protokolų, ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Bendrovės organų sprendimai, jei šie dokumentai nėra susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

57. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.

58. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ir kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

59. Bendrovė pateikia valstybės akcijų valdytojai Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai informaciją, kurios reikalauja akcijų valdytoja, įgyvendindama valstybės, kaip akcininkės, turtines ir neturtines teises, reikalingą Bendrovės veiklos analizei atlikti ir sprendimams, susijusiems su akcininko teisių ir pareigų įgyvendinimu, priimti.

60. Už bendrovės dokumentų ir informacijos pateikimą atsakingas Bendrovės vadovas.

10. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

61. Bendrovė turi teisę steigti filialus bei atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

62. Sprendimą dėl Bendrovės filialo ir atstovybės steigimo ir jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės valdyba. Bendrovės valdyba tvirtina Bendrovės filialo ar atstovybės nuostatus, kurių projektus rengia bendrovės vadovas. Patvirtinus filialo ar atstovybės nuostatus, Bendrovės valdyba skiria filialo ar atstovybės vadovą, kuris registruoja filialą ar atstovybę ir organizuoja filialo ar atstovybės veiklą.

63. Bendrovė atsako pagal savo filialo prievoles, filialas atsako pagal Bendrovės prievoles.

64. Bendrovė, steigdama ar likviduodama filialą ar atstovybę, vadovaujasi Akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.

11. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

65. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.

66. Pakeisti Bendrovės įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1.     Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme. todėl įstatuose nėra aptariama.

12.2.     Pakeisti įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

67. Bendrovė reorganizuojama, atskiriama, pertvarkoma ar likviduojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

68. Bendrovės veiklos klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Šie Bendrovės įstatai patvirtinti 2017 m. liepos 11d. AB „Kiaulių veislininkystė“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu (protokolo Nr. 3 ).

 

Visuotinio akcininkų susirinkimo

įgaliotas asmuo: _______ _________ _______________________

(data) (parašas) (vardas, pavardė)